Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ

2019-04-23 Говь-Алтай аймаг

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ

Нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудитыг хийж дуусгав.

2019-04-15 Говь-Алтай аймаг

Нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудитыг хийж гүйцэтгэв.

Аудитын нээлт хийлээ.

2019-03-11 Говь-Алтай аймаг

Улсын Их хурлын захиалга, ҮАГ-ын төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу хийх аудитуудын нээлтийг хийлээ.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АУДИТЫН ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙН АНХДУГААР ХУРАЛ БОЛЛОО.

2019-01-31 Говь-Алтай аймаг

Аудитын иргэдийн бүлэг 2019 оны анхдугаар хурлаа хийлээ. Хурлаар 2018 оны ажлын тайланг гишүүдэд танилцууллаа.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ. 2019.01.24

2019-01-31 Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2018 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын гүйцэтгэлийн шатны ажлын хүрээнд аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн ерөнхий нягтлан бодогч, Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтнүүдтэй санхүүгийн тайлангийн аудитын бодлого чиглэл, үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээг санхүүгийн тайланд тусгах асуудлаар уулзалт ярилцлага хийлээ.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

2019-01-31 Говь-Алтай аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын шаардлагыг хангасан Ус цаг уур орчны шинжилгээний алба, Шүүхийн шинжилгээний алба, Боловсрол, соёл урлагийн газар, Санхүүгийн хяналт аудитын алба, Тонхил, Тайшир сумдын ЗДТГ, Насан туршийн боловсролын төв, Татварын хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлж “Зөрчилгүй’ санал дүгнэлт өгсөн ИТГЭМЖЛЭЛ-ийг гардууллаа.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-2019.01.10

2019-01-31 Говь-Алтай аймаг

Төрийн аудитын байгууллагаас Санхүүгийн тайланд аудит хийх журмын дагуу төсөвт байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нарт аудитын ажлын нөхцөлийг танилцуулж уулзалт ярилцлага зохион байгууллаа.