Үр дүнд: 19
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Говийн их дархан цаазат газрын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны 2018-2020 оны үйл ажиллагааны тайланАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
2.Орон нутгийн өмчийн 2018-2020 оны дуудлага худалдааны хураамжийн төвлөрүүлэлт зарцуулалтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
3.Говь-Алтай аймгийн ТЕЗ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
4.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
5.Говь-Алтай аймгийн хэмжээний усны эрэлт, нийлүүлэлт, хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн үнэ цэнэ.Аудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
6.ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
7.Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
8.ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
9.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
10.Нэгдсэн эмнэлэгийн 2017-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
11.Алтай хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээний чанар, хураамжийн төвлөрүүлэлтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
12.Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэхАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
13.Газрын тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
14.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын тайланАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
15.Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
16.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
17.Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
18.Аймгийн ЗД, ИТХ-ын шийдвэрийн хэрэгжилтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
19.Шилэн дансын тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2019
Үр дүнд: 19