"ХУУЛИАР ЗӨВШӨӨРӨГДӨӨГҮЙ ХАНДИВ"-ыг улсын орлого болгох тухай