Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандартыг мэргэжлийн байгууллага хянаж баталгаажууллаа.


Монгол Улсын Төрийн аудитын байгууллага 194 орны төрийн аудитын байгууллагыг эгнээндээ нэгтгэсэн Аудитын дээд байгууллагын олон улсын байгууллага (INTOSAI)-ын гишүүнээр 1996 онд элссэн.

Төрийн аудитын байгууллага INTOSAI-аас гаргасан Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрддөг.

Энэхүү стандартыг Үндэсний аудитын газар Стандарт, хэмжил зүйн газартай хамтран Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн шаардлагад нийцүүлэн Банк, санхүү, даатгалын стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлж, үндэсний стандарт болгон баталгаажууллаа.

Энэ нь Монгол Улсын "Үндсэн хууль" болон Төрийн аудитын байгууллага үйл ажиллагаагаа эхэлсэн түүхэн өдөртэй давхацсан онцлог үйл явдал боллоо.

АДБОУС-ыг үндэсний стандарт болгож баталгаажуулсан нь төрийн аудитын байгууллагын бодлого, арга зүйг боловсронгуй болгох, аудитын чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх, хэрэглэгчдийн итгэлийг бэхжүүлэх, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгоход чухал ач холбогдолтой юм.